(1)
Godinez López, M. CRISIS ALIMENTARIA: NUEVO MEGA-NEGOCIO GLOBAL. EyS 2008, 13, 139-145.