Yepez-Cordero, Sergio, Escritor hondureño, Honduras