Machado Malta, Tamize, tatinha_malta@hotmail.com, Brasil